Šolska skupnost učencev

Šolsko leto 2016/17

 

Oddelčna skupnost
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju, si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti, oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti, organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in dogovorjenim letnim načrtom dežurstev, opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

p
Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka.
Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:
● zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
● informira učence o svoji dejavnosti,
● načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.),
● predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,
● oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem,
● opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 Mentorica ŠS učencev je  Silvija Makovec.
Šolski parlament
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.