Prehrana

ŠOLSKA PREHRANA

Informacije o subvencionirani prehrani so na spletni strani svetovalne službe.
Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010 in 40/2011) in Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012). Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

Prijave in odjave prehrane (glej Šolska pravila prehrane)

Prijave na prehrano se po novem zakonu o šolski prehrani urejajo pisno praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko tudi kadarkoli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je na spletni strani šole in na tej povezavi.
Določba 9. člena Zakona o šolski prehrani: ta določa, da morate spoštovati pravila šolske prehrane, plačati prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjaviti posamezni obrok, plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, navedenih v prijavi.
Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda razredniku – le ta pa sporoči v svetovalno službo. Prijava se lahko prekliče po elektronski pošti, po faksu ali pisno. V primeru odsotnosti razrednika se preklic odda v šolski svetovalni službi. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč. Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, in ne vzame malice s seboj, odjavi šolsko malico strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti; za odjavo kosil poskrbijo učenci ali starši (skrbniki). V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo subvencionirane obroke prehrane za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi na telefon 041 619 125, 36 64 340, po elektronski pošti: info@os-vipava.si, po faksu 36 64 344 ali pisno v tajništvu šole. Če je bila odjava prehrane podana na način iz prejšnjega odstavka do 9.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Za kakršnekoli informacije v zvezi s prehrano se lahko obrnejo na svetovalno službo.

Učencem nudimo tri obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. V okviru svojih zmožnosti poskrbimo tudi za dietno prehrano.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9. ure. Nepravočasna odjava subvencionirane prehrane pomeni za starše plačilo polne cene.

Ne glede na določila v prejšnjem odstavku ima učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico oz. kosilo za prvi dan odsotnosti.

Posamezni obrok lahko starši odjavijo:
– po e-pošti,
– po telefonu ali
– osebno pri poslovni sekretarki.
SUBVENCIJE ZA MALICO IN ZA KOSILO
Glede načina uveljavljanja pravice do subvencionirane šolske prehrane so predvidene spremembe, zato spremljajte šolsko spletno stran, na kateri vas bomo pravočasno obvestili o morebitnih spremembah. Za dodatna pojasnila lahko pokličete tudi šolsko svetovalno službo na tel.št.: 053664363 – Silvija Makovec.
Doslej nam je iz uradnih podatkov znano le to, da boste morali starši imeti urejeno vlogo za otroški dodatek na Centru za socialno delo (v kolikor je niste še oddali oz. uredili), če boste želeli uveljavljati pravico do subvencionirane šolske prehrane v osnovni šoli.
Od 1. februarja 2013 se uporablja nov Zakon o šolski prehrani, ki določa, v proračunskih letih 2013 in 2014 določa naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano:
SUBVENCIJA ZA MALICO:
Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS .
Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70% cene malice oziroma nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40% cene malice.
SUBVENCIJA ZA KOSILO:
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).
V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče.
Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.
Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini cene malice. Pravica nastopi ob prijavi na malico in centri za socialno delo za te učence in dijake ne bodo izdajali odločb.
PLAČILO ŠOLSKE PREHRANE (ga. Irena Božič)
Soglasje za plačevanje šolskih storitev preko trajnega naloga. Starši, ki želite odpreti trajni nalog za plačevanje šolskih storitev, izpolnete priloženo soglasje in ga dostavite v tajništvo oziroma v računovodstvo šole. Obvestilo je brezpredmetno za starše, ki trajni nalog za poravnavo obveznosti do šole že imate ali pa plačujete šolske storitve na ostale razpoložljive načine. Staršem priporočamo prejemanje računov po e-pošti. Predvidevamo, da bo poslovanje z e-računi (prejemanje računa v spletno banko), urejeno do konca koledarskega leta.

prijava_na_šolsko_prehrano

________________________________________________________________________________________

Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2013/2014

  • Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do subvencije.
  • Vloga za subvencijo se odda na pristojnemu centru za socialno delo. Učencem subvencija pripada od prvega šolskega dne dalje, če pravico uveljavljajo še pred začetkom šolskega leta, torej do konca avgusta. Če pravico uveljavljajo kasneje, jim subvencija, če je vloga odobrena, pripada od naslednjega dne, ko CSD prejme vlogo za subvencijo.
  • Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).
  • V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče.
  • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.
  • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.

Vodja šolske prehrane je učiteljica Barbara Kodelja Pavlin.