Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju

PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
V šolskem letu 2013/14 je šola pristopila k programu Etike in vrednot v vzgoji in izobraževanju, ki ga vodi Inštitut za preučevanje etike in vrednot v Ljubljani.
Večina učencev pozna temeljne vrednote, vedo, kaj je prav in kaj ni. Težave so v razhajanju med vrednotami in njihovim dejanskim obnašanjem ter ravnanjem. V okviru projekta bodo učenci z različnimi dejavnostmi krepili poznavanje vrednot in lastno etično obnašanje ter odločanje.
V treh letih bomo z učenci izvedli 6 desettedenskih modulov:
 znanje in modrost (ustvarjalnost, radovednost, presoja, ljubezen do učenja),
 pogum (poštenost, hrabrost, vztrajnost, vitalnost),
 humanost (prijaznost, ljubezen, socialna inteligentnost),
 pravičnost (nepristranost, vodenje, skupno delo, aktivno državljanstvo),
 zmernost (skromnost, odpuščanje, preudarnost, samokontrola),
 transcendenca (hvaležnost, spoštovanje lepote, upanje, humor, verovanje).
PRVI MODUL: ZNANJE IN MODROST
Trajanje: od 27. 1. 2014 do 11. 4. 2014
»KDOR NE RAZDAJA SVOJEGA ZNANJA, JE KOT LUČ V VRČU.«
(Etiopska modrost)
Kakovostno znanje ni le poznavanje množice dejstev in spoznanj, do katerih so prišli drugi. Pomembno je, da znanje smiselno, kritično in učinkovito uporabimo. Vseživljensko izobraževanje naj bi temeljilo na štirih stebrih:
 Učiti se, da bi vedeli.
 Učiti se, da bi znali delati.
 Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim.
 Učiti se BITI, da bi bolje razvijali človekovo osebnost in da bi znali živeti neodvisno, preudarno in odgovorno.
Znanje pridobi pravo vrednost le, če je modro uporabljeno, če je uporabljeno razumno in etično. Znanje brez razumevanja ne pomeni veliko, zato se znanje tesno povezuje z modrostjo.
Modrost združuje:
 resnico,
 znanje,
 ljubezen do učenja,
 ustvarjalnost,
 radovednost in zanimanje za svet,
 sposobnost prilagajanja novim situacijam,
 življenjske izkušnje,
 razumevanje in kritično mišljenje (pogled na problem z različnih zornih kotov, iskanje vzrokov, premišljevanje, postopno sklepanje na osnovi dokazov, sposobnost spremeniti svoj način razmišljanja na osnovi dokazov…)
 sprejemati različnost in delati dobro sočloveku.
Tako modrost zagotavlja, da bo znanje uporabljeno v dobro vsakemu izmed nas, torej človeštvu v celoti.
Še nekaj pregovorov in modrih misli v razmislek:
»KDO JE MODER? TISTI, KI SE UČI OD SLEHERNEGA ČLOVEKA.« (Talmud)
»TRI POTI VODIJO K MODROSTI: RAZMIŠLJANJE – TO JE NAJPLEMENITEJŠE, VZGOJA – TA JE NAJLAŽJA IN IZKUŠNJA – TA JE NAJBOLJ NEUGODNA.« (Konfucij)
»NI MODER, KDOR VELIKO REČI ZNA, AMPAK TA, KDOR ZNA, ČESAR MU JE TREBA.« (slovenski pregovor)
»ČE HOČEŠ POSTATI MODER, SE NAUČI PAMETNO SPRAŠEVATI, PAZLJIVO POSLUŠATI, MIRNO ODGOVARJATI IN UMOLKNITI, KO NIMAŠ VEČ KAJ REČI.« (Johan Lafater)
SODELOVANJE STARŠEV V MODULU ZNANJE IN MODROST
Soustvarjalci družbe znanja in modrosti ste tudi starši. Vabim vas k sodelovanju v našem skupnem projektu.
Kako lahko starši sodelujete:
 Z otrokom se doma pogovorite o pomenu znanja za življenje otroka in družbe nasploh, kako lahko znanje pridobivamo, kako ste prišli do poklica, ki ga opravljate, se pogovorite o kakšni znani osebnosti.
 Predlagate šoli lokalnega vzornika, ki bi učencem spregovoril o poklicu, znanju, modrosti.
 Se odločite, da boste učencem v razredu predstavili svoj poklic in pot, ki je vodila do njega.
Ideje in vaše razmišljanje lahko posredujete Ani Kobal, koordinatorici projekta ter varuhinji etike in vrednot na šoli.
Elektronski naslov je: ana.kobal@os-vipava.si
REZULTATI ANKETE o stanju etike in vrednot v OŠ Draga Bajca Vipava
Izvajalec: Inštitut za proučevanje etike in vrednot v Ljubljani, ki je anketo tudi obdelal.
Inštitut za etiko so ustanovili leta 2012. Soustanoviteljica je tudi Slovenska Akademija znanosti in umetnosti kot odziv na nezadovoljive razmere v naši državi, družbi in širši skupnosti. Temeljni namen inštituta je širjenje in poglabljanje zavesti o pomenu etike in vrednot za boljšo prihodnost.
Obdobje izvedbe raziskave: december 2013
Namen raziskave:
 Spremljanje izraženosti in uresničevanja temeljnih etičnih načel in posameznih vrednotnih področij v v vzgojnoizobraževalnem procesu v posamezni ustanovi,
 Spremljanje izraženosti in uresničevanja temeljnih etičnih načel in posameznih vrednotnih področij v v vzgojnoizobraževalnem procesu v posamezni ustanovi skozi čas in primerjava s primerljivimi ustanovami.
Vzorec: V raziskavo je bilo vključenih 37 naključno izbranih zaposlenih v OŠ Draga Bajca Vipava, 43 naključno izbranih staršev učencev, ki obiskujejo našo šolo in 37 naključno izbranih učencev od 6. do 9. razreda.
Rezultati ankete:
Indeks etike in vrednot za OŠ Draga Bajca na podlagi vprašalnikov za zaposlene, starše in učence predmetne stopnje je nekoliko nižji od skupnega indeksa za slovenske osnovne šole. Indeks etike in vrednot za našo osnovno šolo je 62, slovensko povprečje pa je 65.
Ocene zaposlenih, staršev in učencev so skladne in vsi izpostavljajo iste vrednotne domene.
Bolj so izražene vrednotne domene:
 Tradicija (značilne vrednote za tradicijo so: spoštovanje staršev in družine, spoštovanje tradicije, domoljubje, marljivost, olika),
 Kultura (svetovni nazor, spoštovanje lepote, umetnost in kultura, spoštovanje vzgoje in drugih pridobitev človeške civilizacije),
 skrb za sočloveka (vzajemno spoštovanje, enakopravnost med spoloma, partnerstvo, skrb za otroke, starejše in osebe s posebnimi potrebami, družinska sreča, solidarnost, harmonija med generacijami).
Med manj izraženimi domenami pa izstopa humanost (svoboda, ljubezen, človeško dostojanstvo, strpnost, dobrota, prijaznost, osebna rast, optimizem, napredek)
Podrobni rezultati raziskave so prikazani v internem gradivu Poročilo zaznavanja stanja na področju etike in vrednot.
Ana Kobal