Osnovni podatki

 

OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA,  Vinarska cesta 4, 5271 Vipava

Telefon tajništvo: 05 3664 340      Telefaks: 05 3664 344

TRR šole: SI56 0133 6603 0686 243 odprt pri UJP Postojna

Internet: http://www.os-vipava.si/

E-pošta :  info@os-vipava.si

 

Ravnateljica: Mojca Pev

Telefon: 05 3664 360;  041 600 023      E-pošta: mojca.pev@os-vipava.si

 

Pomočnica ravnateljice: Silvija Makovec

Telefon: 05 3664 341; 041 619 128    E-pošta: silvija.makovec@os-vipava.si

Poslovni sekretar: Mateja Koritnik
Telefon: 05 3664 347  E-pošta:  mateja.koritnik@os-vipava.si

Računovodja: Neva Čibej
Telefon: 05 3664 342  E-pošta:  neva.cibej@os-vipava.si

Knjigovodja: Irena Božič
Telefon: 05 3664 362 E-pošta:  irena.bozic@os-vipava.si

 

Podaljšano bivanje: 051 656 618

Kuhinja Vipava: 031 617 993

Hišnik: 041 619 126

USTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je Občina Vipava.

ŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravljata svet šole in ravnateljica. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v šoli in predstavniki staršev.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Osnovna šola Draga Bajca Vipava je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Vipava dne 27. 2. 1997.
Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence ter otroke v vrtcu v Podnanosu in v Vrhpolju ter organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih in dobrodelnih prireditev. Dejavnost šole je javna služba, izvajanje te službe je v javnem interesu.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomaga pomočnica, ki opravlja naloge, ki jih določi ravnateljica in ki so določene v aktu o sistemizaciji.